Algemene voorwaarden

Viro binnenafbouw B.V.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Viro binnenafbouw b.v.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Viro binnenafbouw B.V., gevestigd te (6652EP) Druten aan het adres Meerkamp 11, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 93460503.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Viro binnenafbouw b.v.

3. Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Partijen: Viro binnenafbouw b.v. en Opdrachtgever gezamenlijk.

5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen op basis waarvan Viro binnenafbouw b.v.  Werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

6. Werkzaamheden: alle door Viro binnenafbouw b.v. ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren handelingen en opleveringen waartoe opdracht is gegeven, waaronder maar niet uitsluitend timmerwerkzaamheden en gevelbekleding.

7. Zaken: alle op grond van de Overeenkomst door Viro binnenafbouw b.v. aan Opdrachtgever te leveren of geleverde zaken.

8. Werk: Het totaal aan Werkzaamheden en/of Zaken die Viro binnenafbouw b.v. op basis van de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever oplevert.

9. Onderaannemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die op basis van deze Algemene Voorwaarden in opdracht van Viro binnenafbouw b.v. (onderaannemings)werkzaamheden en/of diensten verricht voor Opdrachtgever.

10. Schriftelijk: per e-mail of brievenpost.

11. Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Viro binnenafbouw b.v. die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: ………….

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Viro binnenafbouw b.v., als Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Viro binnenafbouw b.v. heeft aanvaard.

2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.

3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit Schriftelijk overeenkomen.

5. Het kan voorkomen dat Viro binnenafbouw b.v. niet altijd strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Viro binnenafbouw b.v. het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

6. Als een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

Artikel 3. Wijzigingen

Viro binnenafbouw b.v. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen aan Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

Artikel 4. Offerte

1. Offertes kunnen door Viro binnenafbouw b.v. mondeling of Schriftelijk worden uitgebracht.

2. Alle offertes van Viro binnenafbouw b.v. zijn vrijblijvend. Een offerte van Viro binnenafbouw b.v. is daarnaast tot 30 dagen na verzending geldig. Als Opdrachtgever een offerte aanvaardt, heeft Viro binnenafbouw b.v. het recht om de offerte binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Als de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Viro binnenafbouw b.v. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Viro binnenafbouw b.v. Schriftelijk anders aangeeft.

4. Viro binnenafbouw b.v. kan niet aan offertes worden gehouden als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

5. De inhoud van alle offertedocumenten, zoals beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet bindend.

6. Opdrachtgever dient de informatie uit de offertedocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik aanwenden of aan derden bekend maken.

7. Als op basis van de offertedocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen alle offertedocumenten op eerste verzoek van Viro binnenafbouw b.v. door Opdrachtgever te worden geretourneerd aan Viro binnenafbouw b.v.

8. Als op basis van een offerte van Viro binnenafbouw b.v. geen Overeenkomst tot stand komt, heeft Viro binnenafbouw b.v. – overeenkomstig artikel 7:405 Burgerlijk Wetboek

– het recht om bij Opdrachtgever een redelijke vergoeding in rekening te brengen voor de aan de prijsaanbieding verbonden kosten. Betaling van de verschuldigde offertekosten vindt plaats binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur.

 

Artikel 5. Totstandkoming Overeenkomst

1. Viro binnenafbouw b.v. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Als Viro binnenafbouw b.v. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een aanvraag van Opdrachtgever te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever Schriftelijk of mondeling akkoord heeft gegeven op een offerte van Viro binnenafbouw b.v. of op het moment dat Viro binnenafbouw b.v.zonder tegenspraak van Opdrachtgever met de uitvoering van de Werkzaamheden is begonnen.

3. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Als in de Overeenkomst geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is voor het realiseren van het Werk.

4. Als een opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers, dan zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Viro binnenafbouw b.v. tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

 

Artikel 6. Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens
die volgens hem/haar of Viro binnenafbouw b.v. nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Viro binnenafbouw b.v. worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan, ook als de informatie, beslissing of een gegeven afkomstig is van een derde. Tenzij uit de inhoud van de Overeenkomst anders voortvloeit, is Viro binnenafbouw b.v. niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte (technische) informatie, beslissingen en gegevens.

2. Als zich feiten of omstandigheden voordoen waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang (kunnen) zijn, dan stelt Opdrachtgever Viro binnenafbouw b.v. onmiddellijk van die feiten en omstandigheden op de hoogte.

3. Opdrachtgever draagt zorg voor de (eventueel) benodigde vergunningen, ontheffingen en beschikkingen.

4. Opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de Werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt daarbij dat Viro binnenafbouw b.v. kosteloos gebruik kan maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.

5. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de plaats waar de Werkzaamheden worden verricht vrij is van overtollige materialen e.d.

6. Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht Viro binnenafbouw b.v. en door Viro binnenafbouw b.v. ingeschakelde derden tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.

7. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of (op)leveringen, die niet tot het Werk van Viro binnenafbouw b.v. of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door Viro binnenafbouw b.v. uit te voeren Werk daardoor geen vertraging ondervindt.

8. Opdrachtgever is niet gerechtigd om voor de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt, zelf dan wel door derden werkzaamheden te (laten) verrichten aangaande het Werk, tenzij Viro binnenafbouw b.v. Schriftelijk toestemming heeft gegeven.

9. Als Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van de in de leden 1 t/m 8 genoemde verplichtingen en daaruit voor Viro binnenafbouw b.v. extra kosten of Werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, dan is Opdrachtgever gehouden die kosten, extra Werkzaamheden en schade aan Viro binnenafbouw b.v. te vergoeden.

 

Artikel 7. Uitvoering Overeenkomst

1. Viro binnenafbouw b.v. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting. Viro binnenafbouw b.v. garandeert dan ook niet het met een Overeenkomst beoogde resultaat.

2. Viro binnenafbouw b.v. bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Werkzaamheden worden uitgevoerd. Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door Viro binnenafbouw b.v. uit te voeren Werk.

3. Viro binnenafbouw b.v. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst of de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

4. Viro binnenafbouw b.v. is niet verplicht om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten.

5. Als Werkzaamheden wegens gevaarlijke weersomstandigheden (zoals onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel) niet kunnen worden verricht dan is Viro binnenafbouw b.v. bevoegd om haar Werkzaamheden op te schorten Viro binnenafbouw b.v. is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.

6. Opdrachtgever staat Viro binnenafbouw b.v. toe om op het werkterrein of op schuttingen, afrasteringen af andersoortige afsluiting van locaties of gebouwen waar door Viro binnenafbouw b.v. het Werk wordt verricht, aanduidingen van de naam van het bedrijf van Viro binnenafbouw b.v. of reclame aan te brengen.

 

Artikel 8. Meerwerk

1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2. Als Opdrachtgever Viro binnenafbouw b.v. verzoekt om meerwerk te verrichten, dan mag Viro binnenafbouw b.v. te allen tijde weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.

3. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Viro binnenafbouw b.v. zal Opdrachtgever zoveel mogelijk op voorhand informeren over de kosten die gepaard gaan met meerwerk. Het ontbreken van een Schriftelijke opdracht van Opdrachtgever met betrekking tot het meerwerk, laat de aanspraken van Viro binnenafbouw b.v. op betaling onverlet.

4. Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de oplevering van het Werk. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.

5. Als zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.

6. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Viro binnenafbouw b.v. zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Viro binnenafbouw b.v. stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis.

7. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats bij de eindafrekening, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 9. Oplevering en onderzoek

1. Door Viro binnenafbouw b.v. genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit expliciet Schriftelijk zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een leveringstermijn moet Opdrachtgever Viro binnenafbouw b.v. Schriftelijk in gebreke stellen. Dit betekent dat Opdrachtgever Viro binnenafbouw b.v. een redelijke termijn – minimaal 14 dagen – moet geven om alsnog aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

2. Overschrijding van een leveringstermijn door Viro binnenafbouw b.v. geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

3. Als het Werk in gedeelten worden Opgeleverd, wordt de oplevering van elk gedeelte als afzonderlijke prestatie beschouwd.

4. Als de aanvang of de voortgang van het Werk en de oplevering worden vertraagd door factoren die voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor betaling van daaruit voortvloeiende schades en kosten.

5. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd, zodra Viro binnenafbouw b.v. aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het Werk gereed is.

6. Opdrachtgever is verplicht onmiddellijk na de oplevering van het Werk grondig na te gaan of het Werk deugdelijk en conform de Overeenkomst is.

7. Het Werk wordt in ieder geval geacht conform de Overeenkomst te zijn opgeleverd als:

a. Opdrachtgever het Werk heeft goedgekeurd;

b. Opdrachtgever het Werk in gebruik neemt; of

c. Opdrachtgever niet binnen 7 dagen, na de mededeling van Viro binnenafbouw b.v. dat het Werk gereed, het Werk Schriftelijk heeft afgekeurd.

8. Als Opdrachtgever het Werk afkeurt, moet Opdrachtgever deze afkeuring Schriftelijk binnen 7 dagen na oplevering van het Werk aan Viro binnenafbouw b.v. melden. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving en onderbouwing van de afkeuring te bevatten, zodat Viro binnenafbouw b.v. in staat is adequaat te reageren.

9. Geringe afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, maten en kleur vormen geen reden tot onthouding van goedkeuring door Opdrachtgever. Afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de ingebruikneming van het Werk, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

10. Als Viro binnenafbouw b.v. oordeelt dat Opdrachtgever het Werk of een gedeelte daarvan terecht heeft afgekeurd, dan zal Viro binnenafbouw b.v.– naar keuze van Viro binnenafbouw b.v.– het afgekeurde Werk herstellen, opnieuw uitvoeren of aan Opdrachtgever terugbetalen hetgeen hij/zij voor het afgekeurde Werk heeft betaald.

11. Als Viro binnenafbouw b.v. oordeelt dat het Werk onterecht of in strijd met lid 8 van dit artikel is afgekeurd, dan komen de kosten die daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van Viro binnenafbouw b.v. voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 10. Vervroegde ingebruikneming

1. Als Opdrachtgever voordat het Werk als opgeleverd wordt beschouwd (delen van) het Werk in gebruik wenst te nemen, dan moet Opdrachtgever voor de datum van deze vervroegde ingebruikneming de Werkzaamheden met betrekking tot (delen van) van het Werk die hij eerder in gebruik wenst te nemen goedkeuren en voor voltooid te ondertekenen. Als Opdrachtgever dit nalaat en (delen van) het werk evenwel in gebruik neemt, wordt het Werk geacht te zijn opgeleverd en goedgekeurd.

2. Schade die als gevolg van ingebruikneming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel aan (delen van) het Werk ontstaat, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 11. Prijzen en kosten

1. Alle door Viro binnenafbouw b.v. genoemde prijzen zijn exclusief btw, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, reiskosten, verblijfkosten en verzendkosten, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

2. Alle afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst gedurende de normale werktijden van Viro binnenafbouw b.v. (van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 16.00 uur). Als Opdrachtgever van Viro binnenafbouw b.v. verlangt om Werkzaamheden te verrichten buiten de normale werktijden van Viro binnenafbouw b.v., dan is Viro binnenafbouw b.v. gerechtigd om daarvoor een extra vergoeding bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Als een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Viro binnenafbouw b.v. het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

4. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen ten aanzien van grondstoffen of materialen een wijziging ondergaan, is Viro binnenafbouw b.v. gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

5. Viro binnenafbouw b.v. is gerechtigd om – ook indien dat niet in een offerte of Overeenkomst is vermeld – voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot maximaal 50% van het totaal verschuldigde bedrag bedraagt. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.

6. Kosten die voortvloeien uit of verband houden met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Facturering en betaling

1. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld.

2. Viro binnenafbouw b.v. is gerechtigd om periodiek te factureren.

3. Als Opdrachtgever niet tijdig en/of niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan Viro binnenafbouw b.v. voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Viro binnenafbouw b.v. moet maken ter incasso van hetgeen Opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van Opdrachtgever.

4. Als Opdrachtgever een Consument is en de Consument niet tijdig en/of niet volledig aan zijn/haar betalingsverplichting(en) voldoet, dan stelt Viro binnenafbouw b.v. de Consument nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen volledig aan zijn/haar betalingsverplichting(en) te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de Consument het verschuldigde bedrag vervolgens opnieuw niet, dan is de Consument in verzuim. De Consument moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan Viro binnenafbouw b.v.  voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Viro binnenafbouw b.v. moet maken ter incasso van hetgeen de Consument ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Consument.

5. Viro binnenafbouw b.v. heeft het recht om de betalingen die Opdrachtgever aan Viro binnenafbouw b.v. voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.

6. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Viro binnenafbouw b.v. daartoe aanleiding geeft, mag Viro binnenafbouw b.v. (aanvullende) zekerheid verlangen in een door Viro binnenafbouw b.v. te bepalen vorm.

7. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Viro binnenafbouw b.v. worden gemeld. Iedere melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Viro binnenafbouw b.v. in staat is adequaat te reageren. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schort de betalingsverplichting(en) van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde Zaken blijven het eigendom van Viro binnenafbouw b.v. totdat alle vorderingen die Viro binnenafbouw b.v. op Opdrachtgever heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

2. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken mag Opdrachtgever niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.

3. Opdrachtgever moet steeds al hetgeen doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Vissers Totaal Afbouw veilig te stellen.

4. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken dan wel andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Viro binnenafbouw b.v. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. Als Viro binnenafbouw b.v. zijn in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Viro binnenafbouw b.v. om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Viro binnenafbouw b.v. zich bevinden en die Zaken terug te nemen.

 

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

1. Viro binnenafbouw b.v. is rechthebbende op rechten van intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van afbeeldingen, (technische) omschrijvingen, adviezen e.d.

2. Opdrachtgever zal – zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst – geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Viro binnenafbouw b.v., waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

 

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

1. Viro binnenafbouw b.v. heeft – naast zijn wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt:

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. Viro binnenafbouw b.v.na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat Opdrachtgever zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen;

c. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance door Opdrachtgever is ingediend;

d. een verzoek tot faillietverklaring ten behoeve van Opdrachtgever is ingediend;

e. ten laste van Opdrachtgever beslag is gelegd;

f. een tot ontbinding en/of liquidatie van Opdrachtgever strekkend besluit tot stand is gekomen;

g. Opdrachtgever onder curatele of onder bewind is gesteld;
h. Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest.
Opdrachtgever is verplicht om Viro binnenafbouw b.v. onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub c tot en met h bedoelde gebeurtenis.

2. Viro binnenafbouw b.v. gebruik maakt van haar ontbindings- of opschortingsbevoegdheid, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en geleden schade voor rekening van Opdrachtgever en zijn alle vorderingen van Viro binnenafbouw b.v. direct opeisbaar.

3. Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst of gehele of gedeeltelijke opschorting van zijn/haar (betalings)verplichtingen, tenzij Opdrachtgever een Consument is.

 

Artikel 16. Geheimhouding

1. Opdrachtgever zal informatie die hij/zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst van Viro binnenafbouw b.v. ontvangt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door Viro binnenafbouw b.v. expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt.

2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als Viro binnenafbouw b.v. redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever aan Viro binnenafbouw b.v. een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,00, onverminderd het recht van Viro binnenafbouw b.v. op eventuele schadevergoeding.

 

Artikel 17. Overmacht

1. Viro binnenafbouw b.v. kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden als Viro binnenafbouw b.v. in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht.

2. Onder overmacht wordt – naast hetgeen uit de wet en jurisprudentie voortvloeit –mede, maar niet uitsluitend, verstaan: pandemieën, epidemieën, wanprestatie door (toe)leveranciers, overheidsmaatregelen die de nakoming belemmeren, gevaar voor de volksgezondheid, storingen van publieke infrastructuur, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlog, terroristische aanslagen, binnenlandse onrust of natuurrampen.

3. Als een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid

1. Viro binnenafbouw b.v. is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Viro binnenafbouw b.v. ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

2. Viro binnenafbouw b.v. is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het materiaal dat door of namens Opdrachtgever wordt geleverd.

3. Viro binnenafbouw b.v. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Viro binnenafbouw b.v. is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste (technische) informatie, beslissingen en gegevens.

4. Viro binnenafbouw b.v. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de door of namens Opdrachtgever voorgeschreven constructies, werkwijzen en hulpmiddelen alsmede voor de door of namens Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen.

5. Viro binnenafbouw b.v. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan wegens overmacht (artikel 17).

6. Viro binnenafbouw b.v. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. Viro binnenafbouw b.v. zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Viro binnenafbouw b.v. kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het Werk. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.

8. Oplevering van het overeengekomen Werk ontslaat Viro binnenafbouw b.v. van alle aansprakelijkheid voor gebreken die Opdrachtgever ten tijde van de Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

9. Viro binnenafbouw b.v. kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en) en waarvoor Opdrachtgever Viro binnenafbouw b.v. deugdelijk in gebreke heeft gesteld. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Viro binnenafbouw b.v. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,

voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

10. De aansprakelijkheid van Viro binnenafbouw b.v. is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Viro binnenafbouw b.v. in het betreffende geval wordt uitgekeerd.

11. Als om welke reden dan ook geen uitkering vanuit voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12. Elke aansprakelijkheid van Viro binnenafbouw b.v. vervalt door verloop van 6 maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door levering, ontbinding dan wel andere wijze is geëindigd.

 

Artikel 19. Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Viro binnenafbouw b.v. voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de Viro binnenafbouw b.v. en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.

2. Opdrachtgever vrijwaart Viro binnenafbouw b.v. uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op de door Opdrachtgever aan Viro binnenafbouw b.v. verstrekte gegevens.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Viro binnenafbouw b.v. partij is, is Nederlands recht van toepassing.

2. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, zullen alle geschillen tussen Viro binnenafbouw b.v. en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Viro binnenafbouw b.v.is gevestigd.